มาตราฐาน รถทัวร์
    รถทัวร์  ม.4 (ก) VIP
      ม.4 (ก) VIP - รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง, 2 ชั้น
    รถทัวร์  ม.4 (พ)
      ม.4 (พ) รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง
    รถทัวร์  ม.4 (ข)
      ม.4 (ข) รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) : 50 ที่นั่ง
    รถทัวร์  ม.1 (ข)
      ม.1 (ข) รถปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง
    รถทัวร์  ม.4 (ค)
      ม.4 (ค) รถปรับอากาศชั้น 2 (2 ชั้น) : 55 ที่นั่ง
    รถทัวร์  ม.2
      ม.2 รถปรับอากาศชั้น 2
    รถทัวร์  รถโดยสารระหว่างประเทศ
      รถโดยสารระหว่างประเทศ รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง
    รถทัวร์  ม.1 (ข) ทะเบียน30
      ม.1 (ข) ทะเบียน30 รถปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง